Facebook
Spännande nyheter! Out2Camp blir Camptoo

Allmänna villkor

Version 1.3 - Maj, 2021

§ 1 Introduktion

Dessa allmänna villkor reglerar användandet av Out2Camps marknadsplats. Du ska vara uppmärksam på, att när du använder marknadsplatsen ingår du ett kontrakt med Out2Camp Nordic AB, 559310-7286.

Användning av plattformen förutsätter att du har skapat en användarprofil.

Det är ägarens ansvar, att se till att det finns två kopior av avrese- och returformulären i fordonet på tidpunkten för uthyrningsperiodens start. Formulären används för att notera antal körda kilometer, bränslenivå, kända skador och fel, samt annat av betydning för uthyrningen. Formulären finns tillgängliga för utskrivning på plattformen. Båda parter ska underskriva bägge kopior vid uthyrningsperioden start respektive slut, och behålla varsin kopia i tillfälle av tvist. Det är ägarens ansvar att skicka med hyrestagaren det Gröna Kortet om fordonet är en husbil.

§ 2 Definitioner

 • Användare: En fysisk person eller företag som har skapar en profil hos Out2Camp.
 • Ägare: En användare som hyr ut ett fordon.
 • Hyrestagare: En användare som hyr ett fordon.
 • Fordon: En husvagn, husbil eller tältvagn som kan framföras lagligt på allmän väg.
 • Hyreskontrakt: Det avtal, som hyrestagare och ägare ingår vid en uthyrning på plattformen.
 • Avrese- och returformulär: De formulär som hyrestagare och ägare gemensamt fyller i och skriver under innan och efter hyresperioden.
 • Hyresperiod: Den period uthyrningen avser enligt hyreskontraktet.
 • Serviceavgift: Den förmedlingsavgift som Out2Camp behåller av uthyrningspriset innan utbetalning till ägaren.
 • Bokningsavgift: Den avgift som tillkommer utöver hyrpris för att täcka försäkring och administrationskostnader i förbindelse med uthyrningen.
 • Transaktionsavgift: Den avgift som betalas av hyrestagaren för at genomföra en betalning.
 • Bokningsförfrågan: En förfrågan från en användare om att hyra ett fordon.
 • Totalpris: Priset för att hyra ett fordon, inklusive övriga tillköpsmöjligheter som erbjuds, bokningsavgift och transaktionsavgift.
 • Hyrpris: Ägarens pris för uthyrningen, inklusive extra tjänster som erbjuds av ägaren via plattformen.

§ 3 Medlemskap

När en användarprofil registreras accepteras dessa allmänna villkor.

Användaren accepterar, att inte registrera flera samtidiga profiler. Användaren är ensamt fullt ansvarig för att hålla lösenord hemligt.

§ 4 Fördelar

Användare får endast tillgång till en marknadsplats som förmedlar kontakt mellan användarna, med utsikt på att dessa ska kunna ingå ett avtal om uthyrning.

§ 5 Försäkring och försäkringskrav

Alla fordon som hyrs ut via plattformen ska ha en trafik- och kaskoförsäkring som gäller i körområdet. Försäkringen är beroende av i vilket land fordonet är inregistrerat, och om ägaren är en privatperson eller ett uthyrningsföretag. I de länder där Out2Camp har ingått avtal med ett försäkringsbolag är denna försäkring obligatorisk, och kostnaden för försäkringen läggs automatiskt till totalpriset. Information om det är plattformsförsäkringen eller ägarens egna försäkring som täcker i uthyrningsperioden framgår på fordonets visningssida och i hyreskontraktet. Det är ägarens fulla ansvar att säkerhetsställa att fordonet är försäkrat i uthyrningsperioden och lever upp till plattformsförsäkringens krav, och ägaren och hyrestagaren accepterar, att Out2camp inte kan tillskrivas ansvar om försäkring helt eller delvis saknas.

Hyrestagaren ska vid bokning av ett fordon verifiera sin identitet genom att antingen ladda upp foto av körkort och nationellt ID-kort/pass, eller genom att signera bokningen elektroniskt via BankID/NemID. Dokumenten godkänns manuellt av Out2Camp, som också sparar kopior av dokumenten i enighet med lagstiftning, krav från försäkringsbolag och offentliga myndigheter.

Om försäkringskraven inte är uppfyllda, får en uthyrning inte genomföras. Användarna får inte ingå ett avtal om användning av fordonet som vill medföra att försäkringen bortfaller. Det är ägarens ansvar, att kontrollera att försäkringsvillkoren är uppfyllda.

Alla användare ska genomgå försäkringsvillkoren innan ett avtal om uthyrning ingås. För fordon som omfattas av Out2Camps plattformsförsäkring framgår försäkringsvillkoren på fordonets visningssida. För fordon som täcks av ägarens egna försäkring, har hyrestagaren själv ansvaret för att få insamlat försäkringsvillkoren.

Plattformen är inte försäkringsbolag eller försäkringsagent, och tar inte emot någon form för provision i relation till försäkringen.

§ 6 Betalning

All betalning utförs online via plattformen. Hyrestagaren får tillsänt en betalningslänk när ägaren har godkänt hyrestagarens bokningsförfrågan. Hyrestagaren har då 48 timmar på sig att betala. Ägaren mottar betalning på sitt Out2Camp konto efter avslutad uthyrningsperiod.

Out2Camp tar ut en serviceavgift på upp till 15% exklusive moms. Serviceavgiften är inkluderad i det pris som hyrestagaren betalar och dras automatiskt från utbetalningen till ägaren.

Ägaren har möjlighet att kräva en deposition som säkerhet för böter, vägtullsavgifter och skador som inte omfattas av försäkringen. Eventuell deposition betals direkt av hyrestagaren till ägaren i förbindelse med utlämning av nycklarna, och återbetalas av ägaren efter avslutad uthyrning.

Hyrestagare accepterar att Out2Camp i vissa speciella tillfällen kan komma att kräva ytterligare betalning efter avslutad uthyrningsperiod, här i bland, men inte begränsat till kostnader för:

 • Eventuella kostnader i samband med påståenden.
 • Rengörningsavgift (om fordonet returneras mer smutsigt än vid avhämtning).
 • Den självrisk som gäller för försäkringen.
 • Böter och procedurmässiga kostnader relaterande till parkering (tex hjulspärr), trafik och/eller andra överträdelser av lagar.
 • Inkomstbortfall eller skada, som orsakats pga avvikelser/överträdelser av de villkor som angetts i hyreskontraktet.
 • Moms eller andra avgifter, relaterade till de belopp som denna sektion beskriver.
 • Förskottsbetalningar betalda av Out2Camp.
 • Kostnader relaterade till skuldindrivning.

Ägaren accepterar, att om Out2Camp inte lyckas driva in de ytterligare kostnaderna, så är Out2Camp inte förpliktad att betala kostnaderna till ägaren, oavsett den bakomliggande orsaken, här under de tillfällen där kostnaden inte täcks av försäkringen.

§ 7 Avbokning

Både ägaren och hyrestagaren kan kostnadsfritt avboka en bokning innan den är betald.

Om ägaren skulle avboka en betald bokning återbetalas hela beloppet till hyrestagaren.

Om hyrestagaren önskar avboka en betald bokning är det tidpunkten för avbokningen och avbokningsregeln i hyreskontraktet som reglerar hur stor del som återbetalas. Out2Camp behåller 2.5% av hyrpriset, dvs. vårt självkostnadspris för att hantera bokning och betalning.

Out2Camp förbehåller sig rätten att åsidosätta avbokningsregeln om ägaren inte skulle möta upp till avtalad tid, vid fel på fordonet eller under andra speciella omständigheter.

Läs mer om våra avbokningsregler här

§ 8 Bränsle och antal körda kilometer

Om inte annat är avtalat, ska hyrestagare återlämna fordonet med samma bränslenivå som vid hyresperiodens start. För att säkrhetsställa detta, bör båda partner gemensamt notera bränslenivån i avrese- och returformulären.

På samma sätt bör också fordonets mätarställning noteras i avrese- och returformulären.

Det är parternas egna ansvar att hantera eventuell skillnad i bränslenivå eller om antalet kilometer har överskridits. Out2Camp står inte till ansvar för eventuella avvikelser, och betalar inte kompensation til hyrestagare eller ägare relaterat till detta.

§ 9 Krav till hyreskontrakt mellan ägare och hyrestagare

Ägaren har möjlighet att välja till/från de av plattformen fördefinerade krav/begränsningar som gäller för en uthyrning. Ägaren kan dock inte ge hyrestagaren tillåtelse att använda fordonet på ett sätt, som är i strid med plattformsförsäkringen, eller att avvika från plattformens allmänna villkor.

Ägaren ansvarar för att fordonet är i försvarligt skick och att det följer alla lagkrav. Ägaren ska också äga rätten att hyra ut det fordon som framgår i hyreskontraktet.

Ägaren är förpliktad att kontrollera att hyrestagaren har ett giltigt körkort, av den typ som krävs för att framföra fordonet. Ägaren ska också säkra sig att hyrestagaren inte framstår påverkad av alkohol, medicin eller narkotika.

Hyrestagaren ansvarar vid mottagande av fordonet för att kontrollera bromsar, olja, vatten, singnalhorn, strålkastare och installationer. Hyrestagaren är också ansvarig för att fordonet har tillräckliga mängder olja och vatten i uthyrningsperioden.

Kända skador och repor skal noteras i avreseformuläret innan avresa. Avreseformuläret genomgås av båda parter, och utfylls i två exemplar, med en kopia till respektive part.

Hyrestagaren bär ansvar för eventuella skador på fordonet som uppstått under hyresperioden, vilket omfattar bortkomst och förstörelse, så vida hyrestagaren inte kan bevisa att skadan alla redan var närvarande innan hyresperiodens start. Om det skulle uppstå tvivel om när en skada uppstått, hänvisas till avreseformuläret. Hyrestagaren är inte ansvarig för eventuell förhöjelse av ägarens försäkringspremie eller förlorad försäkringsbonus.

Så vida inte annat är avtalat, ska hyrestagaren återlämna fordonet i samma skick som vid hyresperiodens start. Det antas här att fordonet vid hyresperiodes start är rengjort och i rimligt skick i förhållande till ålder och miltal.

Ägaren är ansvarig för att vid hyresperiodens slut genomgå fordonet för invändiga och utvändiga skador. Det är ägarens ansvar att säkerhetsställa att eventuella skador som påträffas under genomgången blir noterade i returformuläret, och underskrivs av både ägare och hyrestagare. Det rekommenderas att skador fotograferas vid tidpunkten för skadans uppkomst, eller senast vid hemkomst. I tillfälle av stenskott bör fordonet köras till en verkstad omedelbart efter att skadan inträffat, och skadeanmälan ska göras omdelbart efter. Uppstår det i hyresperioden mekaniska fel på fordonet, som hyrestagaren inte är ansvarig för, återbetalar Out2Camp den resterande del av hyrpriset till hyrestagaren. Det är ett krav att händelsen inrapporteras till Out2Camp omedelbart.

Om fordonet skadas på ett sätt som innebär att fordonet inte kan köra vidare, ska väghjälp och alarmcentral kontaktas som upplyst i hyreskontraktet.

Hyrestagaren ansvarar för att betala bränsle, färjebiljetter, broavgifter, vägtullar och liknande under hyresperioden. Hyrestagaren ska dessutom betala alla böter och avgifter som påläggs fordonet i uthyrningsperioden, inklusive överträdelse av trafikregler och olaglig parkering, bortsett från sådana tillfällen där ägaren har ansvaret.

Out2Camp förbehåller sig rätten att debitera hyrestagarens konto/kort belopp avseende självrisk vid skador orsakade av hyrestagaren. Out2Camp kan vidare också debitera hyrestagare belopp för böter och avgifter som uppstått under hyresperioden, samt kostnader orsakat av missbruk av fordonet eller avvikelser från hyreskontraktet.

Out2Camp förbehåller sig rätten att kräva betalning för försenad retur/hemkomst i förhållande till vad som avtalats i hyreskontraktet.

Out2Camp förbehåller sig rätten att kräva betalning, om eventuellt depositionsbelopp inte täcker de utgifter som ska betalas av hyrestagaren.

§ 10 Marknadsföring

Användare tillåts inte, varken direkt eller indirekt, att sprida reklam eller annan form av marknadsföring på Out2Camps plattform.

En handling i strid med denna paragaraf betraktas som kontraktbrott mellan Out2Camp och användaren. Out2camp förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som användaren publicerat på plattformen, och att driva ärendet vidare rättsligt.

Användare på plattformen accepterar att Out2Camp kan komma att kontakta användaren direkt med erbjudanden från Out2Camp eller någon av våra samarbetspartner.

§ 11 Särskilda förpliktelser för användaren

Användaren lovar, att den data användaren upplyst är korrekt och inte strider mot gällande lagstiftning eller tredjepartsrättigheter.

Användaren lovar, att han eller hon vid användade av Out2Camps plattform inte laddar upp innehåll i strid med gällande lagstiftning, eller sprider virus, program eller annan slags mjukvara som kan påföra Out2Camp och andra användare på plattformen skada.

Användaren lovar, att använda plattformen i överensstämmelse med dessa allmänna villkor. Out2Camp förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av plattformen analysera användarens handlingar och korrespondens med andra användare, samt att neka användaren tillgång till plattformen.

Användare får inte avvisa en bokningsförfrågan, eller på annat sätt diskriminera andra baserat på ras, hudfärg, handikapp eller förmodat handikapp, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller äktenskaplig status. Även om användaren har lagliga och legitima skäl att avvisa en bokingsförfrågan kan detta få motparten att känna sig ovälkommen eller exkluderad. Användare bör göra deras bästa for att agera tillmötesgående gentemot alla medlemmar på plattformen. Användare som uppvisar ett tydligt mönster som strider mot detta kan komma att stängas av.

Genom användaromdömmen kan ägare och hyrestagare dela deras upplevelse efter en avslutad bokning. Varje försök på att utnyttja denna möjlighet för att avpressa motparten i någon form betraktas som missbruk, och är strängt förbjudet.

Användaromdömmen ska uteslutande relateras till bokningen, och får inte innehålla politiska, religiösa eller sociala kommentarer, förespråka skadliga aktiviteter eller våld, vara förolämpande, vulgära, hotande eller diskriminerande.

§ 12 Ansvarsfriskrivning

Out2Camp agerar endast mellanhand, som tillhandahåller en förmedlningsplattform, och påtar sig inget ansvar utöver detta. Planläggning, genomförande och ansvar för uthyrningen påligger endast ägaren och hyrestagaren. Användandet av Out2Camps förmedlingsplattform för uthyrning är därför helt användarnas egna ansvar. Likaledes ansvarar Out2Camp heller inte för uthyrningar som misslyckats helt eller delvis.

Användaren är införstådd med, och accepterar, att Out2Camp inte kan ställas till ansvar för andras användande eller delgivning av information på plattformen.

Out2Camp kan inte ställas till ansvar för eventuell otillgänglighet av plattformen, funktionsfel, virus, eller andra tekniska fel och driftstopp.

Out2Camp kan inte ställas till ansvar för ekonomiska förluster och följeskador, orsakade av text, information eller länkar som publicerats av användare av plattformen.

Out2Camp ansvarar inte för eventuella skador i förbindelse med en förmedlad uthyrning, varken före, under eller efter hyresperioden. Varken hyrestagare eller ägare kan rikta juridiska krav mot Out2Camp till följd av bristande efterföljande av försäkringskraven.

Out2Camps service är avslutad när användaren har mottaget alla kontaktupplysningar nödvändiga för att ingå ett hyreskontrakt. Betalningsservicen är avslutad, när ägarens del av hyrpriset är krediterat på ägarens Out2Camp konto.

Det ska understrykas, att ägare och hyrestagare endast kan avtala uthyrning som överensstämmer med rådande lagstiftning.

Out2Camp är inte ansvarig för några skatte-, avgifts- eller momsrelaterade konsekvenser till följd av en uthyrning. Out2Camp förpliktar sig inte att på användarnas vägnar inrapportera hyresintäkter, skatt, moms eller övriga avgifter till skattemyndigheter eller övriga myndigheter. Denna plikt vilar på användarna själva. Kom ihåg att intäkterna kan vara skattepliktiga.

§ 13 Integritetspolicy

Som användare på Out2Camp accepterar du insamling, behandling och användning av personliga data som beskrivet i denna policy.

För att kunna leverera de tjänster som vår plattform erbjuder, har vi behov för vissa personliga data. Dina kontaktuppgifter är nödvändiga för att kunna skapa ett konto. Det innebär att förnamn, efternamn, mobilnummer, email, födelsedatum, land och profilbild registreras på plattformen.

För att kunna boka ett fordon ska du verifiera din identitet via NemID/BankID, eller genom att ladda upp en bild av ditt körkort, nationellt ID-kort eller pass. Upplysningarna används för att bekräfta att du uppfyller plattformskraven, samt för att bekräfta din identitet.

För kunna upprätta ditt fordon till uthyrning, måste plattformen känna till tillgängligheten för ditt fordon, registreringsnummret samt andra fordonsrelaterade upplysningar.

För att ingå ett hyreskontrakt ska fordonets geografiska placering upplysas. För att kunna utbetala intjänade pengar till ägare behövs upplysningar om ägarens bankkonto.

För att följa gällande lokal lagstiftning kan Out2Camp vara förpliktad att behandla dina personliga data i andra syften än dem som är beskrivet här, tex i tillfälle av en rättsprocess.

För att kunna genomföra en bokning delas relevanta delar användarnas personliga data mellan hyrestagare och ägare.

För att kunna genomföra betalning av en bokning tas en automatisk kreditkontroll av alla svenska hyrestagare.

Din personliga data delas också i visst omfång med tredjepartstjänster, bland annat:

 • NEXMO - Ditt mobilnummer delas med denna leverantör för att kunna sända SMS-meddelanden till dig.
 • Criipto - För säker eID verifikation.
 • Försäkringsbolag - Du tillåter att Out2Camp får dela dina personliga data med vårt försäkringsbolag i förbindelse med skadebehandling.
 • Creditsafe - Ditt svenska personnummer delas med denna leverantör om du är en hyrestagare för att kunna genomföra kreditkontroll.

För att hjälpa våra partner med att annoncera deras tjänster, kan Out2Camp komma att integrera dessa tjänster på plattformen, eller använda dina personliga data för målriktade erbjudanden och kommunikation.

Du finner de fullständiga villkoren omkring hantering av persondata som gäller vid användade av Out2Camps plattform här.

§ 14 Ändringar till de allmänna villkoren

Out2Camp har rätt att lägga till och ändra i de allmänna villkoren.

Skulle en ändring ske vill det annonceras på plattformen.

§ 15 Övriga villkor

Om ett eller flera av de villkor i dessa allmänna villkor är ineffektiva eller visar sig oacceptabla, är parterna förpliktade att vidta lagliga åtgärder, som i möjligaste mån medför samma eller tillsvarande resultat.

Om ett eller flera av de villkor i dessa allmänna villkor är ineffektiva eller visar sig oacceptabla, påverkar det inte gilltigheten av de övriga villkoren.

En eventuell tvist mellan Out2Camp och en användare avgörs av svensk domstol.

Vid oöverensstämmelse mellan de allmänna villkoren och hyreskontraktet gäller de allmänna villkoren.

En tvist mellan ägare och hyrestagare, som inte är beskrivet i de allmänna villkoren eller i hyreskontraktet, avgörs av Out2Camp. Användarna accepterar Out2Camps beslut.